Regulamin ucznia

REGULAMIN  SERWISU WWW.UCZSIEZEMNA.PL
DLA UCZNIÓW
(dalej „Regulamin”)

Uczsiezemna.pl jest serwisem internetowym (dalej „Serwis”), który umożliwia prowadzenie w trybie on-line (zdalnie) na żywo pomiędzy użytkownikami (nauczycielem a uczniem) lekcji z wykorzystaniem obrazu i dźwięku.
Serwis udostępniany jest przez Małgorzatę Wielgus, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Wielgus, z siedzibą przy ul. Fatimskiej 50, 31-831 Kraków, NIP: 6782144821 (dalej „Operator”).
Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Operatora: e-mail: kontakt@uczsiezemna.pl
adres do korespondencji: ul. Klasztorna 2b, 31-979 Kraków, tel. 12 642 16 80

§ 1
Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu przez osoby, które chcą za jego pośrednictwem uczestniczyć w charakterze ucznia (dalej „Uczeń”) w lekcjach organizowanych przez innych użytkowników Serwisu (dalej „Nauczyciel”). 

 • Rejestracja w Serwisie i korzystanie z niego wymaga akceptacji Regulaminu.  

 • Operator może wskazać partnerów, z pomocą których świadczy Usługi, np. operatorów płatności internetowych, z usług których korzysta Uczeń. Warunki niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym wyraźnie odmiennie w umowach zawartych pomiędzy Uczniem a partnerami Operatora. 

 • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczniów przez Operatora określa osobny dokument, tj. Polityka prywatności dostępna tutaj.

§ 2
Rejestracja Konta 

 • Rejestracji konta Ucznia w Serwisie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (wymagane informacje: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło do logowania). Po jego wypełnieniu Uczeń otrzymuje dostęp do konta w Serwisie (dalej „Konto”).

 • Następnie Uczeń otrzymuje wiadomość e-mail w celu potwierdzenia rejestracji.

 • Po potwierdzeniu rejestracji Uczeń otrzymuje możliwość rezerwacji lekcji. Na etapie rejestracji lub po zalogowaniu się do Konta, Uczeń może podać więcej danych w swoim profilu (zdjęcie, numer telefonu do powiadomień z Serwisu), a także je edytować, przy czym w celu zmiany adresu e-mail konieczny jest kontakt z Operatorem drogą elektroniczną.

 • Konto w Serwisie jako Uczeń może założyć osoba posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (ukończone 13 lat). W przypadku gdy użytkownik posiada mniej niż 13 lat, wymagane jest również podanie adresu e-mail opiekuna prawnego.

 • Użytkownik zakładając Konto w Serwisie oświadcza, że: 

  • podane przy rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

  • ukończył 13 lat albo

  • jest małoletni (poniżej 13 lat), ale posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu i na prośbę Operatora prześle skan zgody albo zgodę pisemną opiekuna prawnego do Operatora zgodnie z jego wskazaniami. 

 • Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu e-mail , który jest powiązany z Kontem i stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Operatora. Adres ten  będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem usług Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu e-mail, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego wysłania do Operatora informacji o jego zmianie.

 • Zabrania się podawania w toku rejestracji fałszywych danych, korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

 • Użytkownik powinien zachować w poufności wybrane przez siebie hasło do logowania w Serwisie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie hasła przez Użytkownika innym osobom. W razie utraty lub ujawnienia swojego hasła, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Operatora. 

 • Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie jako Uczeń. Użytkownik może zarejestrować się jednocześnie jako Uczeń oraz jako Nauczyciel, przy czym w celu korzystania z Serwisu jednocześnie w tych dwóch trybach konieczne jest odrębne logowanie. Ponadto Uczeń, który chce zarejestrować się jako Nauczyciel, powinien dokonać w tym celu odrębnej rejestracji, akceptując odrębny regulamin dla Nauczycieli.

§ 3
Wymagania techniczne

W celu korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności niezbędny jest:

 • komputer z systemem Windows 8 lub (lub nowszy), wyposażony w przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla Firefox lub komputer z systemem OS X 10.14 Mojave (lub nowszy), wyposażony w przeglądarkę internetową Safari; minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
  albo urządzenie mobilne z systemem Android 6.0 (lub nowsze) z zainstalowaną przeglądarką internetową Google Chrome, Mozilla Firefox lub urządzenie mobilne z systemem iOS11 (lub nowsze) z zainstalowaną przeglądarką internetową Safari;

 • głośnik i mikrofon;

 • włączona obsługa WebRTC, JavaScript i cookies;

 • dostęp do sieci Internet.  

§ 4
Korzystanie z Serwisu oraz płatności

 • Serwis stanowi platformę internetową do nauki, na której Nauczyciele udzielają lekcji Uczniom. Rolą Serwisu jest pośredniczenie w skontaktowaniu się Nauczycieli i Uczniów oraz zapewnienie narzędzia do prowadzenia lekcji on-line.

 • Operator udostępnia Uczniom następujące funkcjonalności Serwisu:

  • możliwość wyszukiwania Nauczycieli i rezerwacji lekcji;

  • udział w lekcjach on-line, podczas których:

   1. następuje łączność głosowa oraz wideo pomiędzy Nauczycielem a Uczniem;

   2. uczestnicy lekcji mają dostęp do wirtualnej tablicy (dalej „Wirtualna Tablica”);

   3. uczestnicy lekcji mogą pisać do siebie wiadomości na czacie 

  • widok historii lekcji, w których uczestniczył Uczeń wraz z przechowywaniem zapisów z Wirtualnej Tablicy oraz konwersacji na czacie podczas lekcji.

 •  Korzystanie przez Ucznia z lekcji udzielanych przez Nauczycieli jest odpłatne, zgodnie z ofertami podanymi w ogłoszeniach zamieszczanych w Serwisie przez Nauczycieli (dalej „Ogłoszenie”). Uczeń nie ponosi na rzecz Operatora żadnych dodatkowych opłat z tytułu korzystania z Serwisu. 

 • Wszystkie ceny podane w Serwisie  są cenami brutto. Cena lekcji podana przez Nauczyciela  jest wiążąca w chwili, gdy Nauczyciel zaakceptuje dokonany przez Ucznia wybór Ogłoszenia i terminu lekcji. 

 • Uczeń może przeglądać i wyszukiwać dostępne w Serwisie ogłoszenia Nauczycieli, a następnie może zgłosić chęć rezerwacji lekcji poprzez wybór terminu i wskazanie Nauczycielowi zagadnienia, które ma być tematem lekcji. 

 • W przypadku zaakceptowania przez Nauczyciela danych wprowadzonych przez Ucznia, Uczeń otrzymuje powiadomienie e-mail (ewentualnie również sms), a następnie dokonuje wyboru płatności (szybki przelew on-line lub karta płatnicza). Po dokonaniu płatności, lekcja odbywa się w ustalonym przez Użytkowników terminie (dalej „Termin Lekcji”).  

 • Nauczyciel na 15 minut przed Terminem Lekcji ma możliwość otwarcia Wirtualnej Tablicy oraz przygotowania na niej potrzebnych mu materiałów. W tym czasie Uczeń może otworzyć Wirtualną Tablicę jednak musi czekać na planowany Termin Lekcji, aby wejść w interakcję z Nauczycielem.

 • Faktyczne rozpoczęcie lekcji następuje, jeżeli w Terminie Lekcji lub maksymalnie 15 minut po nim obydwoje uczestnicy spotkają się na Wirtualnej Tablicy.

 • W przypadku nieobecności Ucznia w Terminie Lekcji (+ 15 minut), lekcja nie może już zostać rozpoczęta, a płatność za lekcję nie jest zwracana.

 • W przypadku nieobecności Nauczyciela w Terminie Lekcji (+ 15 minut), lekcja nie może już zostać rozpoczęta. Jeżeli Uczeń był obecny w tym czasie na Wirtualnej Tablicy, płatność za lekcję ulega zwrotowi.

 • W przypadku obecności Ucznia oraz Nauczyciela w różnych momentach w ciągu 15 minut od Terminu Lekcji, ostateczna decyzja o zwrocie bądź braku zwrotu płatności za tę lekcję zostanie podjęta przez Operatora.

 • Po faktycznym rozpoczęciu lekcji, warunkiem uznania jej za wykonaną jest uczestniczenie w niej przez Nauczyciela (poprzez obecność na Wirtualnej Tablicy) przez co najmniej 1/3 wykupionego czasu lekcji.

 • W przypadku anulowania lekcji, bądź w sytuacji, gdy Nauczyciel nie uczestniczył w co najmniej 1/3 czasu lekcji, następuje zwrot środków pieniężnych za daną lekcję na konto Ucznia. 

 • Uczeń ma prawo do anulowania lekcji nie później niż z 6 godzinnym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo do anulowania lekcji nie później niż z 1 godzinnym wyprzedzeniem. W powyższych wypadkach następuje zwrot środków pieniężnych za daną lekcję na konto Ucznia. 

§ 5
System ocen lekcji

 • Po zakończonej lekcji, zarówno Uczeń, jak i Nauczyciel ma prawo wystawić ocenę odbytej lekcji poprzez wypełnienie formularza w Serwisie. 

 • Wystawienie oceny przez Ucznia polega na przyznaniu od jednej do sześciu gwiazdek za każdy wskazany przez Serwis element lekcji oraz (opcjonalnie) wystawienia oceny opisowej.  Oceny wystawiane przez Uczniów za lekcje są dostępne dla innych Użytkowników w ten sposób, że prezentowane są przy koncie Nauczyciela  w postaci oceny opisowej i średniej arytmetycznej ze wszystkich przyznanych ocen cząstkowych, z możliwością wyświetlenia ocen składowych.

 • Wystawienie oceny przez Nauczyciela polega na przyznaniu od jednej do sześciu gwiazdek za odbytą lekcję oraz wystawieniu oceny opisowej Ucznia. Ocena wystawiona przez Nauczyciela wysyłana jest e-mailem na adres opiekuna prawnego Ucznia (o ile został podany). Dla innych Nauczycieli oceny wystawione Uczniowi prezentowane są na liście lekcji w kolumnie uczeń, jako średnia arytmetyczna wszystkich otrzymanych przez danego ucznia ocen. Dodatkowo istnieje możliwość przejścia przez Nauczyciela do podstrony, prezentującej wszystkie oceny danego ucznia.  

 • Użytkownik nie może wystawiać ocen za inne lekcje, niż te, w których uczestniczył jako Uczeń bądź Nauczyciel.

§ 6
Prawa i obowiązki Ucznia

 • Uczeń zobowiązuje się, że będzie korzystał z Serwisu w celu osobistym, z pominięciem jakichkolwiek celów handlowych czy komercyjnych.

 • Treści przekazywane Uczniowi przez Nauczyciela podczas lekcji, a stanowiące przedmiot ochrony prawa autorskiego, mogą być wykorzystywane przez Ucznia jedynie w zakresie dozwolonego własnego użytku osobistego. Inny sposób wykorzystania treści dostępnych w Serwisie będzie możliwy wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody (odpowiedniej licencji) udzielonej przez osobę uprawnioną.

 • Uczeń zobowiązany jest:

  • korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami Regulaminu;

  • nie modyfikować i nie ingerować w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu ani w treści umieszczane w Serwisie przez innych Użytkowników, nie podejmować prób złamania zabezpieczeń technicznych Serwisu;

  • nie dostarczać  i nie przekazywać w Serwisie, w szczególności podczas lekcji oraz w wystawianych ocenach czy komentarzach, treści zabronionych, tj. obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych, propagujących przemoc, nawołujących do nienawiści, naruszających prawo do prywatności, niezgodnych z prawem oraz z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Takie treści mogą być usuwane przez Operatora bez uprzedniej notyfikacji;

  • nie zamieszczać w Serwisie treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym;

  • dostarczać innym Użytkownikom w Serwisie wyłącznie treści, do których  Uczeń jest uprawniony;

  • uczestniczyć w lekcjach w sposób merytoryczny oraz uprzejmy. 

 • Uczeń nie jest uprawniony do:

  • samodzielnego nagrywania lub publikowania poszczególnych lekcji lub konwersacji z innymi Użytkownikami bez uprzedniej zgody Operatora;

  • wykorzystywania danych osobowych innych Użytkowników w jakimkolwiek innym celu niż korzystanie z Serwisu zgodnie z Regulaminem. 

§ 7
Prawa i obowiązki Operatora

 •  Operator podejmuje wszelkie rozsądne działania w celu zapewnienia nieprzerwanego działania Serwisu, jednak nie gwarantuje pełnej ciągłości w jego działaniu. Co jakiś czas Serwis podlega pracom konserwacyjnym, o których Użytkownicy będą informowani ze stosownym wyprzedzeniem. Prace te będą w miarę możliwości przeprowadzane w nocy, tak by zminimalizować niedogodności dla Użytkowników. 

 • Operator ma prawo:

  • przejściowo, krótkotrwale zaprzestać udostępniania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu albo ze względu na działanie siły wyższej;

  • wysyłać na adres e-mail (lub numer telefonu) Użytkownika komunikaty techniczne związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz nowymi funkcjonalnościami; 

  • zablokować Konto Ucznia, którego działania lub zaniechania naruszają postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu. 

§ 8
Odpowiedzialność Operatora

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkowników w stosunku do siebie, w tym za treści przekazywane podczas lekcji.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za efekty związane z nauką Uczniów za pośrednictwem Serwisu. 

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu.

§ 9
Reklamacje

 • Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej z działaniem Serwisu. Reklamacja może zostać złożona pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane na wstępie Regulaminu.

 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłoszonych zastrzeżeń. 

 • Operator najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona Operator poinformuje Użytkownika o proponowanym sposobie załatwienia reklamacji. 

 • Uczeń będący konsumentem w Unii Europejskiej, jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń elektronicznie poprzez specjalną platformę interaktywną ODR (Online Dispute Resolution). Link do platformy ODR: "https://ec.europa.eu/consumers/odr"

§ 10
Procedura zgłaszania bezprawnych treści

 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter, poprawność, kompletność, dokładność oraz przydatność i zawartość merytoryczną treści zamieszczanych przez siebie w Serwisie, w tym podczas lekcji (dalej „Treści”). Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści, z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających Regulamin, w tym Treści naruszających dobra osobiste (np. obraźliwe lub fałszywe oceny) albo prawa własności intelektualnej Ucznia lub innych osób, powinien on niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Operatorem pod adresem e- mail: kontakt@uczsiezemna.pl. Operator niezwłocznie podejmie stosowne działania, celem usunięcia z Serwisu bezprawnych Treści.

 • O ile inaczej wyraźnie nie postanowiono, Użytkownikowi nie należy się  żadne wynagrodzenie z tytułu zamieszczenia Treści w Serwisie. 

 • Operator, zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono z odpowiednim stopniem prawdopodobieństwa, że są one bezprawne bądź sprzeczne z Regulaminem lub jest z nimi związana bezprawna działalność. Uczeń powinien mieć jednak na względzie, że Operator nie prowadzi samodzielnie uprzedniej ani bieżącej kontroli (moderacji) zamieszczanych Treści. 

 • W przypadku, gdy w wyniku zamieszczania przez Użytkownika w ramach Serwisu danej Treści, dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa lub wyrządzenia osobie trzeciej szkody, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Operatora lub osobę trzecią. 

§ 11
Własność intelektualna

 • Operatorowi przysługuje całość praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się w Serwisie, poza Treściami umieszczanymi tam przez Użytkowników. 

 • Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek utworów zawartych w Serwisie, a stanowiących przedmiot własności intelektualnej Operatora, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora jest zabroniony.

 • Umieszczając w Serwisie jakiekolwiek Treści (np. zdjęcie własne, inne zdjęcia bądź teksty) Uczeń oświadcza, że:

  • jest ich autorem i posiada pełnię praw autorskich do Treści, co oznacza, że w szczególności, że Treści nie zostały skopiowane z innego źródła, chyba, że Uczeń uprawniony jest do umieszczenia Treści w Serwisie na innej podstawie, np. w ramach dozwolonego użytku osobistego, na zasadach prawa cytatu lub posiadając stosowną licencję,

  • treść nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności praw autorskich osób trzecich,

  • udziela Operatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Treści na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej w tym sieci Internet, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Operatora, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie materiałów i treści w bazach danych – na cele udostępniania funkcjonalności Serwisu Użytkownikom. 

 • Jeżeli prawa Ucznia do Treści, które umieścił w Serwisie zostaną naruszone przez innego Użytkownika, należy zgłosić tę sytuację Operatorowi w formie mailowej. Operator podejmie niezwłocznie kroki w celu usunięcia naruszenia.

§ 12
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych 

 • Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem ma charakter bezterminowy. 

 • Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Operatorowi umowę o świadczenie usług elektronicznych w celu zlikwidowania swojego konta w Serwisie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail do Operatora na adres: kontakt@uczsiezemna.pl.

 • Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie Uczniowi usług elektronicznych zgodnie z art. 746 kodeksu cywilnego. Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się w szczególności naruszanie przez Ucznia postanowień Regulaminu. 

§ 13
Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin obowiązuje bezterminowo. 

 • Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem korespondencji e-mail i ewentualnie również poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji w Serwisie po zalogowaniu się Ucznia, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

 • Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzanych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy zawartej z Operatorem, za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres wskazany na wstępie Regulaminu

 • Regulamin podlega prawu polskiemu. 

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.